Hur skapas en tillgänglig social lärmiljö?

Det var med den frågan i bakhuvudet som vi i höstas startade upp ULF-projektet ”Tillgängliga lärmiljöer”. Vi var sex lärare och tre forskare som alla kom in i detta projekt med lite olika förståelser och erfarenheter av vad social tillgänglighet kan vara. Det vi framförallt hade gemensamt var att vi alla tyckte att det var ett viktigt område och därför ville ta chansen att utveckla kunskap om detta. I augusti 2022 sågs vi för första gången på campus Valla i Linköping för att tillsammans börja närma oss vad tillgängliga lärmiljöer kunde vara och hur vi skulle kunna arbeta med detta. För mig som forskare var just detta med att tillsammans närma oss begreppet och dess möjligheter en viktig aspekt. För mig och de andra forskarna är en viktig skillnad mellan praktiknära forskning och annan forskning just denna tillsammans-aspekt. Det var viktigt att förståelsen av vad tillgängliga lärmiljöer är byggdes gemensamt, inte att vi som forskare kom in och talade om för lärarna hur de skulle förstå begreppet.

För att bygga en sådan gemensam förståelse har vi dels läst in oss på olika perspektiv på tillgänglighet, lärarna har delgett sina erfarenheter och vi forskare har beskrivit hur vi förstår tillgänglighet relaterat till den forskning vi har bedrivit tidigare. Det vi framförallt gjorde för att få ett praktikförankrat fokus på hur vi ska jobba med tillgänglighet var att fråga dem som finns i skolverksamheten. Lärarna genomförde samtal med kollegor, elever och skolledning för att ringa in vilka aspekter av social tillgänglighet som var viktigast för oss i vårt projekt. Det vi landade i, eftersom det återkom, var relationen mellan lärare och elever men också mellan olika vuxna i skolan. Projektet fick på så sätt en insnävning mot ”Min tillgängliga vuxna”. Vi tänker, utifrån vår kartläggning, att en viktig aspekt av tillgänglighet är att elever känner att de har vuxna som de kan vända sig till, som har tid med dem och som bemöter dem på ett förutsägbart sätt. Det är de frågorna som vi kommer att arbeta vidare med under 2023 då vi kommer att genomföra sex lokala aktionsforskningsprojekt där projektets lärare kommer leda sina kollegor genom en process där de genomför en förändring i sin verksamhet som vi, forskare och lärare, gemensamt följer och beforskar. Det är i denna process som ni kommer att få följa oss på den här bloggen.

Den 26 januari hade vi vårt första möte för terminen. Vi diskuterade då aktionsforskning och att leda och genomföra det på den egna skolan. Att göra det kan betraktas som det Karin Rönnerman beskriver som en mellanledarroll. Det är en ny roll for många av oss och vi diskuterade vikten av att närma oss rollen med ödmjukhet och ansvar men att det också finns stora möjligheter.

Både lärare och forskare kommer att turas om att fatta pennan (eller tangenterna) för att beskriva och fundera över det vi gör och det vi ser i denna process under 2023.

Välkomna att följa oss!

Lina Lago, projektledare